بیمه های طرف قرارداد

مرکز رادیولوژی گویا (دکتر اعظم یاراحمدی) طرف قرارداد با بیمه های تامین اجتماعی _  نیروهای مسلح می باشد.

بیماران داری بیمه پایه تامین اجتماعی و نیروهای مسلح میتوانند از مزایای دفترچه بیمه خود جهت انجام رادیوگرافی معمولی استفاده کنند. 

  CBCT  تحت پوشش بیمه نیروهای مسلح میباشد.